بنام خدا                               

روزی  مردی پیش ملا نصرالدین میرود و یک چوب به او نشان میدهد.به او میگوید این چوب حرام است؟

ملا نصرالدین گفت :نه.

مردی موی اسبی نشان داد وگفت: این چه؟

ملانصرالدین گفت:نه

مرد چند میخ را نشان داد و گفت:اینها چه؟

ملانصرادین گفت:نه

مرد قوطی حلبی را نشان داد و گفت این چه؟

ملا نصرالدین گفت:نه
مرد موی اسب و میخهاوچوبوحلبی را روی هم سوار کرد و تاری ساخت وشروع کرد به تار زد و ادامه داد:این چه این حرام است؟

ملانصرالدین گفت:تجزیت مشکل نداره امامردشور اون ترکیبت    

                                                                                                                                                                                                       حالا ما هم سعی کنیم مشکلات را همین الۀن کنار بگذاریم شاید یکیش مشکل ساز نباشه ولی همه با هم ممکنه کار دست آدم بده

                  آقا از این داستانه براداشته سیاسی نکنید که قاط میزنما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                   برای باز کردن داستان بعد نیاز به این کد دارید:31249684

                                                                                                                           شاد باشید